Ochrana osobných údajov

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Peter Peller-dogtrainer, so sídlom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 441 356, zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, číslo živnostenského registra: 110-227376; zástupca prevádzkovateľa nebol poverený;

Zodpovedná osoba nebola určená.

Účel spracúvania osobných údajov: rezervovanie termínu pre výcvik a výchovu psov a služieb hotela pre psov a venčenia konkrétnej fyzickej osobe.

Právny základ spracúvania osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (poskytnutie služby výcvik a výchova a služby hotel pre psov).

Osobné údaje sa nespracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, a preto sa tu oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany neuvádzajú.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje zákazníka sa uchovávajú po dobu do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k poskytnutiu služby, alebo na kratšiu dobu, ak zákazník svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá ešte pred uplynutím tejto doby výslovným oznámením zaslaným poštou do sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na mailovú adresu: peter@dogtrainer.sk.

Právo súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať formou zaslania výslovného oznámenia zaslaného poštou do sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na mailovú adresu: peter@dogtrainer.sk.

Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje, a v takom prípade možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť rezervovať pre poskytnutie služby výcvik a výchova, ako aj služby hotel pre psov.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania nie je dané.

Zákazník ako dotknutá osoba má právo:

  • získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a zákazník má právo získať prístup k týmto osobným údajom, informácie o spracúvaní jeho osobných údajov a kópiu týchto údajov,
  • na opravu nesprávnych osobných údajov bez zbytočného odkladu,
  • na vymazanie bez zbytočného odkladu osobných údajov zákazníka, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak sú splnené podmienky ustanovené v čl. 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR"),
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch ustanovených v čl. 18 GDPR,
  • kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu vrátane namietania proti profilovaniu,
  • na prenosnosť osobných údajov tzn. právo získať osobné údaje, ktoré sa zákazníka týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi a zákazník má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené podmienky uvedené v čl. 20 GDPR,
  • na to, aby sa naňho nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú,
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba alebo osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Účelom konania o ochrane osobných údajov je zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov alebo došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR, a v prípade zistenia nedostatkov, ak je to dôvodné a účelné, uložiť opatrenia na nápravu, prípadne pokutu za porušenie zákona o ochrane osobných údajov alebo GDPR.