Všeobecné obchodné podmienky Služby Výchova, Výcvik a Hotel

1. Základné ustanovenia

1.1. „Poskytovateľ“ – podnikateľ fyzická osoba Peter Peller - dogtrainer, IČO: 47441356, so sídlom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-227376. Poskytovateľ poskytuje Služby spojené s výchovou, výcvikom a starostlivosťou o psov, najmä:

- VÝCHOVA:

 • kŕmenie a hygiena
 • socializácia
 • hierarchia
 • problémové správanie psa

- VÝCVIK, zahŕňajúci individuálne a skupinové tréningy v nasledovných oblastiach:

 • poslušnosť
 • obrana
 • stopa
 • online výcvik poslušnosť

- HOTEL:

 • ubytovanie psa
 • venčenia psa
 • výchova a výcvik psa

1.2. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci alebo inej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

1.3. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a na všetky ostatné písomné zmluvné dokumenty, elektronické dokumenty a ústne dojednania, uzatvorené medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, a ktoré vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie Služieb Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.4. Uzavretím zmluvy alebo vystavením objednávky na objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP (https://www.dogtrainer.sk/obchodne-informacie/vseobecne-obchodne-podmienky/)

1.5. Zaplatením Ceny za objednanú Službu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

2. Popis Služieb

2.1. Služba „Výchova“ je služba spočívajúca v kvalifikovanom poradenstve v otázkach týkajúcich sa najmä chovu psa, správania sa psa, kŕmenia psa a iných podľa požiadaviek Užívateľa.

2.2. Služba „Výcvik“ je služba, ktorá poskytuje Užívateľovi kvalifikovaný návod na výcvik psa, podaný Poskytovateľom, resp. trénerom Poskytovateľa. Aktuálna ponuka služieb je uvedená na webstránke Poskytovateľa (www.dogtrainer.sk)

2.3. Služba „Hotel“ je služba spočívajúca v pobyte psa Užívateľa v byte alebo dome trénera/ky (pelech, prepravka, koterec) a venčenia minimálne 3x denne, pričom väčšinu dňa pes sprevádza trénera/ku. Pes je pod kvalifikovanom dohľadom trénera/ky, ktorý/rá mu poskytuje výchovu a výcviku formou hry so psom.

2.4 „Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä doplnkové služby podľa požiadaviek a špecifikácie Užívateľa ako i ďalšie služby, ktoré Poskytovateľ poskytuje alebo bude poskytovať v budúcnosti v rámci predmetov svojho podnikania, zapísaných v živnostenskom registri.

3. Definícia pojmov

3.1. Zmluva: Za Zmluvu sa považuje aj odoslaný email Užívateľa, spätne potvrdený zo strany Poskytovateľa, ktorý slúži ako Objednávka, alebo Prihláška, a ktorého predmetom je poskytovanie Služieb.

3.2. VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak a s ktorými je Užívateľ oboznámený, a ktoré sú rovnako zverejnené na webovej adrese Poskytovateľa www.dogtrainer.sk. Užívateľ je s VOP oboznámený najneskôr pri uzavretí Zmluvy, a tieto sú obom stranám známe a stávajú sa súčasťou Zmluvy a určujú jej obsah.

3.3. Poskytovateľom je podnikateľ fyzická osoba Peter Peller - dogtrainer, IČO: 47441356, so sídlom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-227376.

3.4. Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je Spotrebiteľom.

3.5. Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

3.6. Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. Platba za objednanú Službu je nevratná, a Užívateľ nemá právo na jej spätné vymáhanie a to z toho dôvodu, že Poskytovateľ je schopný poskytnúť službu iba pre určitý počet Užívateľov. Túto skutočnosť je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi a umožniť mu čerpanie zaplatenej a neposkytnutej Služby v inom náhradnom obojstranne odsúhlasenom termíne.

3.7. Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách a spôsobe úhrady Ceny. Aktuálny Cenník za služby resp. balíky Služieb poskytované Poskytovateľom sú každému Užívateľovi dostupné na webovej stránke Poskytovateľa www.dogtrainer.sk. Užívateľ je oboznámený s Cenníkom a tento mu je kedykoľvek k dispozícii na webstránke www.dogtrainer.sk. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka.

3.8. Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy (Objednávky) do dňa jej zániku.

3.9. Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

3.10. Tréner– osoba v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, ktorá v mene Poskytovateľa poskytuje Užívateľovi individuálne alebo skupinové tréningy za odplatu podľa zverejneného Cenníka Poskytovateľa.

3.11. Balík tréningov – predstavuje opakované poskytovanie Služieb podľa určitého druhu s pevne určenou Cenou a stanoveným rozsahom Služieb podľa konkrétneho balíka.

4. Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

4.1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

4.2. Zmluva môže byť uzatvorená odoslaním emailu alebo písomne. Zmluva uzatvorená odoslaním emailu alebo písomne nadobúda účinnosť až zaplatením celej ceny Služby, pokiaľ sa Služba neposkytuje bezplatne. V prípade poskytnutia bezplatnej Služby je zmluva uzatvorená okamihom doručenia jej akceptácie Poskytovateľom Užívateľovi, a to e-mailom alebo iným preukázateľným spôsobom alebo okamihom skutočného začatia poskytovania Služby.

4.3. Doba, na ktorú sa Zmluva na poskytnutie konkrétnej Služby uzatvára, je v prípade zakúpenia individuálneho balíka za služby 3 mesiace od úhrady faktúry. V prípade zakúpenia skupinového balíka za služby 2 mesiace od úhrady faktúry. V závažných prípadoch (rodinné dôvody, choroba, ...) má Užívateľ možnosť predĺženia tejto lehoty o 1 mesiac. Ostatné prípady sú na zvážení Poskytovateľa.

4.4. Predmetom Zmluvy na strane Poskytovateľa je najmä jeho záväzok poskytnúť Užívateľovi Službu Výchova, Výcvik a Hotel za podmienok uvedených v Zmluve (objednávke), individuálnych dojednaniach a týchto VOP.

4.5. Predmetom Zmluvy na strane Užívateľa je jeho záväzok platiť Cenu za objednané Služby, uplatňovať práva a dodržiavať povinnosti podľa Zmluvy a týchto VOP.

5. Pravidlá poskytovania Služby a zodpovednosť

5.1. Užívateľ sa zaväzuje uzavretím zmluvy a teda súhlasom s týmito VOP dodržiavať pravidlá pri poberaní Služby Výchova, Výcvik a Hotel.

5.2. V súvislosti s poskytovaním Služby je Užívateľ povinný dodržiavať nasledovné pravidlá, ktoré sú v týchto VOP uvedené a Užívateľ je povinný pri začiatku poberania Služby Výchova, Výcvik a Hotel sa s nimi oboznámiť:

 1. Pri poberaní Služby Výchova a Výcvik je Užívateľ oprávnený mať voľne pusteného psa iba so súhlasom Poskytovateľa.
  b. Užívateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok.
  c. Užívateľ akceptuje, že hárajúce feny majú zakázaný vstup na výcvik (vymeškané hodiny budú nahradené na základe dohody s Poskytovateľom).
  d. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené jeho psom a je povinný ich v plnej miere uhradiť poškodenému.
  e. Užívateľ je povinný exkrementy po svojom psovi bezodkladne odstrániť do koša v súlade s mestskou vyhláškou .
  f. Užívateľ akceptuje, že na cvičisko má povolený vstup iba zdravý pes.
  g. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny Poskytovateľa, Trénera alebo inej nimi poverenej osoby.
  h. Užívateľ je povinný mať pri sebe očkovací preukaz.
  i. Užívateľ je povinný dostaviť sa na výcvikovú hodinu vždy v predstihu 5 minút pred jej začiatkom.
  j. Neúčasť na výcvikovej hodine je Užívateľ povinný oznámiť emailom, sms alebo telefonicky najneskôr 2 hodinu pred začiatkom danej výcvikovej hodiny. V opačnom prípade nebude možné danú výcvikovú hodinu nahradiť a hodina Užívateľovi prepadne.
  k. Prípadné sťažnosti, alebo nespokojnosť je Užívateľ povinný riešiť s Poskytovateľom.
  l. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie psa, jeho zdravotný stav, ani za škody spôsobené psom Užívateľa tretím osobám, a to ani v prípade, že Užívateľ odovzdal svojho psa Poskytovateľovi na výcvik bez prítomnosti Užívateľa.
  m. Užívateľ nesmie byť počas výcviku hlučný, ani iným spôsobom rušiť plynulosť výcviku.
  n. V prípade porušenia týchto pravidiel je Poskytovateľ, alebo Tréner oprávnený Užívateľa vylúčiť z výcviku, či jeho výcvik obmedziť a to bez nároku na vrátenie Ceny za výcvik.
  o. Užívateľ podpisom Zmluvy a a oboznámením sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami uvedenými na webstránke Poskytovateľa súhlasí s týmito pravidlami výcviku.

5.3. V súvislosti s poskytovaním Služby Hotel je Užívateľ povinný dodržiavať nasledovné pravidlá, ktoré sú v týchto VOP uvedené a Užívateľ je povinný pri začiatku poberania Služby Hotel sa s nimi oboznámiť:

a) Pri poberaní Služby Hotel je Užívateľ povinný zabezpečiť a pri odovzdávaní psa trénerovi/trénerke odovzdať spolu so psom:

 • krmivo a 2 misky (na vodu a krmivo)
 • obojok, vôdzku, hračku, pelech
 • očkovací preukaz

 

b) Podmienkou poskytnutia Služby Hotel Poskytovateľom je zabezpečenie nasledujúcich podmienok zo strany Užívateľa:

 • 1) dobrý zdravotný stav psa
 • 2) platné očkovanie (infekčné ochorenia + besnota)
 • 3) ošetrenie proti ektoparazitom a endoparazitom
 • 4) očkovanie proti kotercovému kašľu
 • 5) samostatnosť a čistotnosť psa

6. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

6.1. Užívateľ je oprávnený najmä:
a. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom;
b. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Poskytovateľa,
c. na poskytnutie informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a efektivitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom a to v dostatočnom časovom predstihu.

6.2. Užívateľ je povinný najmä:
a. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka.
b. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby, alebo ich časti poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
c. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
d. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
e. Akceptovať pravidlá pre službu Výchova, Výcvik a Hotel uvedené v bode 5.2. a 5.3. týchto VOP.

7. Odstúpenie od Zmluvy

7.1. Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť do štrnástich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Ak nie je dohodnuté Zmluvou inak, je Užívateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy, resp. zrušiť využitie služby, pričom Poskytovateľ je oprávnený uplatniť si voči Užívateľovi a Užívateľ je povinný po uplatnení zaplatiť  storno poplatok vo výške 100% dohodnutej ceny Služby. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

7.2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 7.1. týchto VOP sa Zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy Cenu zaplatenú za Službu, ktorú Užívateľ uhradil.

8. Zmena Služby

8.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. Za tento úkon je Poskytovateľ oprávnený účtovať administratívny poplatok vo výške podľa Cenníka.

8.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom emailu alebo písomnou formou.

8.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka.

8.4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom uverejnenia na webstránke Poskytovateľa (www.dogtrainer.sk)

9. Trvanie a zánik Zmluvy

9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak.

9.2. Zmluva zaniká:
a. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ak bola uzavretá na dobu určitú,
b. písomnou dohodou zmluvných strán,
c. odstúpením od Zmluvy,
d. výpoveďou,
e. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

9.3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
a. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy (Objednávky ) a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami, za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby

9.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
a. sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
b. Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku alebo začaté reštrukturalizačné konanie, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,
c. Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 6., odseku 6.2. písm. a) až c) alebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP alebo Zmluvy, v takomto prípade nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi cenu zaplatenú za Služby.
d. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
e. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

9.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia (e-mail) o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

9.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, uzavretú na dobu neurčitú, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade čiastočne využitej Služby nie je Poskytovateľ povinný vrátiť cenu za službu ani alikvotnú časť okrem prípadu, kedy Poskytovateľ nie je schopný danú Službu dodať do uplynutia výpovednej lehoty.

9.7. Zmluva uzavretá na dobu určitú zaniká uplynutím času, na ktorý bola uzavretá, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Zmluvu na dobu určitú nie je možné vypovedať.

9.8. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

9.9. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke).

10. Cena za Služby a platobné podmienky

10.1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a týchto VOP a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.

10.2. Poskytovateľ je oprávnený meniť výšku Ceny a pravidlá jej tvorby. Poskytovateľ je povinný oznámiť Užívateľovi každé zvýšenie Ceny, a to v zmysle bodu 8.3. VOP písomne, e-mailom alebo uverejnením na web stránke Poskytovateľa podľa bodu 8.4. týchto VOP.

10.3. Splatnosť faktúry je 5 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

10.4. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

10.5. Zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,5 % z neuhradenej Ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

10.6. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť resp. zastaviť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení o zneužití Služby.

11. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby - Reklamácia

11.1. Postup pri uplatňovaní reklamácie na Služby poskytované Poskytovateľom je upravený aktuálnou a platnou legislatívou.

11.2. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.

12. Voľba práva, riešenie sporov

12.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

12.2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z, o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z,, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode).

12.3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 108/2000 Z.z, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a Zákona o elektronickom obchode.

12.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom vecne a miestne príslušnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení.

13. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

13.1. Korešpondencia Prevádzkovateľa s Užívateľom prebieha predovšetkým elektronickou formou (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby a podobne).
Za týmto účelom je Užívateľ povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi emailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude s Prevádzkovateľom komunikovať a na ktorú mu bude zasielať akúkoľvek korešpondenciu.

13.2. Email sa považuje za doručený Užívateľovi, ak bol preukázateľne odoslaný na emailovú adresu poskytnutú Užívateľom.

13.3. V prípade komunikácie v listinnej forme sa písomnosť považuje za doručenú aj v prípade ak sa písomnosť vráti do sídla Prevádzkovateľa ako neprevzatá resp. s uvedením „adresát neznámy“, a to dňom vrátenia tejto zásielky, alebo ak Užívateľ odmietne prevziať túto písomnosť, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.

14. Spoločné ustanovenia

14.1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

14.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka, alebo Prihláška nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej sumy za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

14.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy (Objednávky) alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

14.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

14.5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

14.6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti.

14.7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

15. Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

15.2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

15.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.8.2019