Všeobecné obchodné podmienky Služieb hotela a venčenia

 

 1. Hárajúce sa feny, ak sa  to ukáže  v záujme ich zdravia a celkovej bezpečnosti, nevenčíme naraz dlhšie než 30 minút, a to iba na vôdzke. Zľavu na cene za už prebiehajúce služby nemožno poskytnúť, je však možné poopraviť a prispôsobiť danú službu podľa potreby, želania klienta na základe vzájomnej dohody. Neposkytujeme svoje služby v domácnostiach s nekastrovaným kocúrom starším 12 mesiacov, ktorý nie je určený pre organizovaný chov,  a tiež neposkytujeme takýmto kocúrom  službu „ubytovanie v náhradnej rodine".
 2. Všetkých psov venčíme na vôdzke. Ich voľný pohyb na  miestach, kde je mestskou vyhláškou povolený, je možný iba  s náhubkom, v prípade ich perfektnej poslušnosti a ovládateľnosti, a súčasne s písomným súhlasom  klienta, že daný pes je ovládateľný v akejkoľvek situácii, zvláda bez problémov základné povely jemu vydané aj inou osobou než vlastným „pánom" alebo profesionálnym cvičiteľom, nie je agresívny voči ľudom ani iným psom a nemá tendencie uniknúť. Ak dôjde behom venčenia daného psa k akejkoľvek situácii, ktorá sa ukáže byť v rozpore s týmto prehlásením, za všetky  jej dôsledky preberá plnú zodpovednosť klient, alebo majiteľ daného psa.
 3. Psi aj mačky musia mať  očkovací preukaz (OP)/Pet Passport (PP) s platnými všetkými  základnými očkovaniami vrátane očkovania  proti besnote  a musia byť ošetrení proti vnútorným a vonkajším parazitom so zápisom o ošetrení v  OP/PP. Musia byť tiež v celkovom  dobrom zdravotnom stave, bez akýchkoľvek závažných infekčných ochorení.
 4. OP/PP nám musí byť ponechaný  k dispozícii po dobu výkonu služby u klienta.
 5. V záujme psov aj ich majiteľov venčíme max. 2 psy naraz, a to iba zo súhlasom oboch ich majiteľov. V prípade, že klient /majiteľ/ má psíkov viac a títo sú bez problémov zvyknutí  na venčenie v skupinke, je možné ich venčiť spolu – podľa dohody s klientom. Psie exkrementy likvidujeme spôsobom, ktorý je v súlade s mestskou vyhláškou.
 6. Venčíme a navštevujeme iba zvieratá, ktoré sú povahovo vyrovnané, bezproblémové a ovládateľné, bez prejavov bezdôvodnej agresivity či nebezpečne asociálneho chovania. Ak je zviera (napr. pes) akokoľvek zaujatý proti určitému živočíšnemu druhu (napr. mačky, vtáci), iným zvieratám svojho druhu či ľuďom (napr. cyklisti), klient /majiteľ/ je povinný nás o tejto skutočnosti dopredu informovať tak, aby sme mohli predchádzať prípadným problémom včas a bezpečne.
 7. Klienti sú vo vlastnom záujme povinní nás informovať o všetkých zdravotných, výživových a ďalších špecifických problémoch a potrebách, povahových rysoch a zvyklostiach svojho zvieraťa ešte pred začatím poskytovania služby. Ak dôjde  behom našej služby k akejkoľvek neočakávanej, nepríjemnej, nebezpečnej či konfliktnej situácii v dôsledku zamlčania či nezdelenia dôležitej skutočnosti, nenesieme za jej následky žiadnu zodpovednosť.
 8. Nezodpovedáme v dobe služby za prípadnú stratu, smrť, zranenie či odcudzenie mačky či iného drobného zvieraťa, ktorému majiteľ umožňuje (a v dobe našej služby sa rozhodol tiež umožniť) voľný prístup von mimo svoj domov (napr. na záhradu), a síce v prípadoch, keď z našej strany nedošlo k preukázateľnému zanedbaniu starostlivosti priamo v dome či byte klienta.
 9. Za škody spôsobené zvieraťom pri jeho strážení a za jeho stratu, úraz či úmrtie nenesieme žiadnu zodpovednosť, ak boli z našej strany dodržané všetky bezpečnostné opatrenia a zásady, ktorými sa behom výkonu služby riadime, t.j. nedošlo z našej strany k preukázateľnému zanedbaniu starostlivosti o zverené zviera na dojednanú dobu ani inému  úmyselnému jednaniu, ktoré by poškodilo klienta /majiteľa/ a jeho zviera.
 10. Klienti /majitelia/ sú povinní nám nechať k dispozícii potrebný objem vhodného krmiva, vody, užívaných liekov, potravinových doplnkov, a tiež ďalšie potreby pre dané zviera po dobu svojej neprítomnosti, a to na viditeľnom či predom dohodnutom a ľahko dostupnom mieste. V prípade nutnosti zaistiť tieto potreby pre zviera behom danej služby nami je klient povinný    uhradiť všetky účty vzniknuté za účelom ich obstarania či nákupu, najneskôr  do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia danej služby (príp. od návratu z dovolenky, služobnej cesty apod.).
 11. V prípade neočakávaného zdravotného problému, náhlych komplikácií, úrazu, prepuknutého ochorenia u zvieraťa, jeho úmrtia a   v ďalších prípadoch vyžadujúcich zásah veterinárneho lekára, je klient, ktorý súhlasil s podmienkami zmluvy, povinný nám alebo priamo veterinárnemu lekárovi  ktorý  danú službu poskytol (tj. podľa situácie),  uhradiť všetky účty za prevoz, vyšetrenie, prehliadku, ošetrenie, operáciu, pooperačnú starostlivosť, kontrolu, lieky a  ďalšie náklady, ktoré v súvislosti s prípadom vznikli, nezávisle na ich výške, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia danej služby alebo po osobnom predložení dokladov o zaplatení daných liekov, veterinárnych úkonov, služieb našich pracovníkov.
 12. Vyhradzujeme si právo na zrušenie výkonu služby u klienta v prípade, keď zistíme, že zviera už niekedy v minulosti vážne pohrýzlo/zranilo/usmrtilo človeka alebo je jeho chovanie voči našim pracovníkom agresívne a nepriateľské. Ak nám spôsobí  zviera behom poskytovania služby ujmu na zdraví (pohryznutie a pod.), smrť či škodu na majetku, je za celú škodu a prípadné následky zodpovedný jeho majiteľ, ak z našej strany nedošlo k preukázateľnému zanedbaniu starostlivosti o zverené zviera.
 13. U objednávok klientov vyžadujeme zaplatenie celej čiastky vopred pred uskutočnením služby.
 14. V prípade zrušenia objednávky zo strany klienta viac než 48 hodín pred zahájením služby bude klientovi  platba za službu vrátená. V prípade zrušenia objednávky zo strany klienta behom 48 – 24 hodín pred zahájením služby bude klientovi vrátených 50% platby za službu. Ak zruší klient službu menej než 24 hodín pred zahájením služby, platbu nevraciame. Ak zruší z akéhokoľvek dôvodu klient časť objednávky v dobe, keď je objednaná služba už vykonávaná, účtujeme si storno poplatok 100%.
 15. Kľúče od domova, ak  nebude dohodnuté inač je nám klient povinný predať osobne ešte pred zahájením samotnej služby (najlepšie na konci úvodnej schôdzky). Zaväzujeme sa, že kľúče budú použité iba pre potreby výkonu služby. Po ukončení služby kľúče osobne predáme klientovi.
 16. Klientovi /majiteľovi/ vždy odporúčame oznámiť nám kontakt na osobu (ak táto existuje), ktorá má náhradné kľúče od domova, v ktorom sa zviera nachádza, a je ochotná, ak  to bude nutné v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia stráženého zvieraťa, poskytnúť ich  nášmu trénerovi oproti písomnému potvrdeniu s podpisom oboch zúčastnených strán pre prístup do klientovho domova.
 17. Klientovi vždy odporúčame poskytnúť nám ním  podpísaný zoznam osôb, ktorá majú taktiež povolený prístup do jeho domova behom jeho neprítomnosti a výkonu našej služby. Týmto spôsobom sa dá obojstranne vyhnúť prípadným špekuláciám, dohadom, nejasnostiam a ďalším nepríjemnostiam vzniknutým  napr. v dôsledku poškodenia, zničenia či odcudzenia majetku v domove klienta behom jeho neprítomnosti.
 18. Klient prehlasuje, že je buď vlastníkom, alebo nájomcom, podnájomníkom či osobou s dispozičným právom k bytu/domu, v ktorom je náš tréner povinný vykonávať službu.