Ochrana osobných údajov

Podmienky pre spracovanie osobných údajov

Vzhľadom na to, že pri našej podnikateľskej činnosti môže dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov, považujeme za nevyhnutné chrániť Vaše osobné. Tieto podmienky Vás oboznámia, s tým akým spôsobom spracúvame osobné údaje pri poskytovaní služieb a výkone činnosti našej spoločnosti.

 • Osoba zodpovedná za plnenie povinnosti a jej kontaktné údaje:
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby, je spoločnosť dogtrainer s.r.o. so sídlom Sabinovská 362/5, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 02, IČO: 53 494 504, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 149843/B (ďalej len „My“ alebo „dogtrainer“ alebo „prevádzkovateľ“).

 

 1. Naše kontaktné údaje sú:
 • adresa: dogtrainer s.r.o. Sabinovská 362/5, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 02, Slovensko
 • e-mail: peter@dogtrainer.sk
 • telefón: +421 904 175 384
 1. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

 1. Zodpovedná osoba pre Vašu ochranu osobných údajov je Peter Peller. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú: Peter Peller , e-mail: peter@dogtrainer.sk.

 

 1. V záujme ochrany Vašich osobných údajov vyhlasujeme, že všetky osobné údaje uvedené dotknutými osobami považujeme za dôverné. Dogtrainer urobí všetky primerané opatrenia smerujúce k bezpečnému uchovávaniu týchto údajov.

 

 

 • Osobné údaje a ich spracovanie: 

 

 

 1. Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:
 • realizovať našu podnikateľskú činnosť, najmä pokiaľ ide o poskytovanie služieb spojených so starostlivosťou o zvieratá, a to najmä služieb výchovy, výcviku a ubytovania Vašich psov, či iného predmetu nášho podnikania zapísaného v ORSR,
 • plniť rôzne zákonné a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť Vaše a naše oprávnené záujmy, oprávnené záujmy našich spolupracovníkov a iných osôb.

 

 

 • Účely spracovania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov:

 

 

 1. V tejto časti si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné kategórie osobných údajov, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 

Účel Právny základ Kategória osobných

údajov

Vedenie účtovníctva,

Vrátane pokladne, stavu majetku a záväzkov a pod., v zmysle zákona o

účtovníctve č. 431/2002 Z.z.

§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných

údajov:

Splnenie zákonnej

povinnosti

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko,

Dátum narodenia,

Lokalizačné údaje (adresa),

Kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa alebo telefónne číslo,

Číslo účtu.  

Uzatváranie a plnenie zmlúv, ako napr. zmluvy

o ubytovaní psa

u dogtrainera a/alebo zmluvy o poskytovaní služieb

výchovy a výcviku psa,

 

§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných

údajov 

Plnenie zmluvy, ktorej

zmluvnou stranou je

dotknutá osoba

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko,

Dátum narodenia,

Lokalizačné údaje (adresa),

Kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa alebo telefónne číslo,

Číslo účtu.

Všeobecná právne vzťahy prevádzkovateľa s tretími subjektmi – sledovanie dodržiavania právnych predpisov, poskytovanie právnych rád, uplatňovanie právnych nárokov, vedenie obrany v prípade nárokov tretích strán atď. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných

údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je právna ochrana jeho nárokov, resp. právna obrana voči nárokom tretích subjektov, ako aj záujem na plnení práv a povinností v súlade s právom.

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko,

Dátum narodenia,

Lokalizačné údaje (adresa),

Kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa alebo telefónne číslo,

Číslo účtu.

Poskytovanie služieb výchovy a výcviku psov a služieb ubytovania psov u dogtrainera § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných

údajov

Plnenie zmluvy, ktorej

zmluvnou stranou je

dotknutá osoba

§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných

údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem na realizácii predmetnej podnikateľskej činnosti, a to poskytovanie služieb výchovy, výcviku a ubytovania psov

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko,

Dátum narodenia,

Lokalizačné údaje (adresa),

Kontaktné údaje v rozsahu e-mailová adresa alebo telefónne číslo,

Číslo účtu.

Kontaktný formulár dostupný na stránke https://www.dogtrainer.sk/novy-klient/, ktorý slúži na prvý kontakt dotknutej osoby s prevádzkovateľom, na doručenie žiadosti o zaslanie resp. poskytnutie informácii osobám, ktoré o to v zmysle predzmluvných vzťahov požiadajú prostredníctvom kontaktného formuláru § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných

údajov

Plnenie zmluvy, ktorej

zmluvnou stranou je

dotknutá osoba (poskytnutie predzmluvných informácii a iniciovanie obchodných rokovaní za účelom uzatvorenia zmluvy)

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko,

Dátum narodenia,

Lokalizačné údaje

(adresa),

Kontaktné údaje

v rozsahu e-mailová

adresa alebo telefónne

číslo,

Číslo účtu.

Verejná prezentácia prevádzkovateľa v rozsahu predstavenia zamestnancov, trénerov a spolupracovníkov tímu dogtrainer na webovej stránke prevádzkovateľa www.dogtrainer.sk v časti „O nás“. § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných

údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem verejne odprezentovať činnosť prevádzkovateľa, vrátane tímu ľudí participujúcich na činnosti prevádzkovateľa.

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko,

Dátum narodenia,

Kontaktné údaje

v rozsahu e-mailová

adresa alebo telefónne

číslo,

Verejná prezentácia prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a spravovanie fanúšikovskej stránky (účty na soc. sieti Facebook, Instagram). § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných

údajov

Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Bežné osobné údaje, ako: 

Meno a priezvisko, príp. titul.

Ponuka vlastných tovarov a služieb prostredníctvom elektronickej pošty osobám, ktorých osobné údaje prevádzkovateľ získal v súvislosti s predajom tovaru alebo služieb § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných

údajov

Oprávnený záujem prevádzkovateľa.

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je zvýšenie dopytu po službách prevádzkovateľa, prezentácia aktuálnej ponuky služieb bývalým a existujúcim klientom.

Bežné osobné údaje, ako: 

e-mailová adresa alebo telefónne číslo.

 

 

 

 • Odovzdanie osobných údajov tretím stranám: 

 

 

 1. Vaše osobné údaje sprístupnime tretím osobám iba v prípadoch, ak nám to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo s Vašim súhlasom. Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť len v obvyklom rozsahu spracovateľom či iným príjemcom ako:

 

 1. dodávateľom externých služieb pre dogtrainera (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),
 2. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných dogtrainerom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb prevádzkovateľa,
 3. v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom dogtrainera a audítorom dogtrainera, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb dogtrainerovi,
 4. poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenie zmlúv,
 5. tretím stranám ako napríklad, právnym zástupcom, súdom a exekútorom s cieľom vymáhania plnenia zo zmluvy uzavretej s Vami,
 6. štátnym a verejným orgánom(napr. Polícia, Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov).
 7. zamestnancom, trénerom a osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov.

 

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, dogtrainer nenesie zodpovednosť za tieto spracovania zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

 

Vaše osobné údaje neodovzdávame do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

 

 

 • Obdobie uchovávania Vašich osobných údajov

 

 

 1. Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime zákonnými dobami uchovávania (napr. zákon o účtovníctve), prípadne odporúčanými dobami uchovávania. Vaše osobné údaje štandardne uchovávame do konca kalendárneho roka, v ktorom došlo k poskytnutiu služby, alebo na kratšiu dobu, ak zákazník svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolá ešte pred uplynutím tejto doby výslovným oznámením zaslaným poštou do sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na mailovú adresu: peter@dogtrainer.sk.

 

 

 • Spôsoby získavania Vašich osobných údajov 

 

 

 1. Ak máte záujem stať sa našim klientom, tak Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás tým, že nás oslovíte prostredníctvom e-mailu, telefónneho čísla alebo  kontaktného formulára dostupného na https://www.dogtrainer.sk/novy-klient/ alebo prostredníctvom kontaktovania akéhokoľvek člena nášho tímu. V takomto prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť služby alebo vo výnimočných prípadoch aj odmietnutie poskytnúť služby. Osobné údaje o dotknutých osobách môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 

 1. Vaše osobné údaje môžeme získať aj od klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov a pod.

 

 

 • Vaše práva 

 

 

 1. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov a ich kópiu. Ak požiadate o kópiu elektronickými prostriedkami, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

 

 1. V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov.

 

 1. Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

 1. Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré dogtrainer potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky). K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

 

 1. Ak sú údaje nesprávne, máte právo na ich opravu.  Ak sú neúplné, máte právo ich doplniť.

 

 1. Máte právo na obmedzenie spracúvania v prípadoch určených predpismi, napríklad do ich opravy (resp. do overenia ich správnosti), alebo ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné a žiadate namiesto vymazania osobných údajov obmedzenie ich použitia, prípadne už nepotrebujeme osobné údaje na účel ich spracúvania, ale potrebujete ich vy na uplatnenie právneho nároku.

 

 1. Máte právo na výmaz údajov v prípadoch, ktoré určujú predpisy, pokiaľ nie je toto právo obmedzené právnymi predpismi. Právo na výmaz sa uplatní napr. ak Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané, alebo ak odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva.

 

 1. Ak údaje spracúvame na základe súhlasu a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami, máte právo na prenosnosť údajov (právo získať údaje v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť ich k inému prevádzkovateľovi).

 

 

 • Zmena týchto podmienok pre spracovanie osobných údajov  

 

 

 1. Ochrana Vašich osobných údajov pre nás nepredstavuje jednorázovú záležitosť a v záujme efektívnej ochrany Vašich osobných údajov budeme pravidelne aktualizovať tieto podmienky pre spracovanie osobných údajov. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

 • Kontaktujte nás  

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Podmienok pre spracovanie osobných údajov, nás neváhajte kontaktovať na adrese či zákazníckej linke uvedenej nižšie v texte týchto Podmienok alebo prostredníctvom e-mailovej adresy.

Kontakt: www.dogtrainer.sk

dogtrainer s.r.o.

Zákaznícky servis: +421 904 175 384 alebo e-mail: peter@dogtrainer.sk

 

Bratislava, 27.05.2021

dogtrainer s.r.o.