Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim a vzťahujú sa na obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.dogtrainer.sk.
 2. Predávajúcim sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje podnikateľ fyzická osoba Peter Peller-dogtrainer, so sídlom Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 441 356, zapísaná v Živnostenskom registri Slovenskej republiky, číslo živnostenského registra: 110-227376 (ďalej len “predávajúci”). Kontaktná adresa elektronickej pošty je peter@dogtrainer.sk a telefónne číslo je: 0904 175 384 alebo 0948 262 712 Orgán dozoru je: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
 3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý si objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu www.dogtrainer.sk. (ďalej len “kupujúci”).
 4. Spotrebiteľom sa rozumie: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

  Podnikateľom sa rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

  Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

  Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
  Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Objednávanie

 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti.
 2. Tovar je možné vybrať prehliadaním katalógu v sekcii obchod na našej webovej stránke www.dogtrainer.sk alebo telefonicky na mob. č. 0904 175 384 alebo 0948 262 712 (Po – So: 07:00 – 11:00, 13:00 – 20:00 Ned: 8:00 - 11:00) Po objednaní prostredníctvom emailu a zaplatení faktúry je možné si tovar vyzdvihnúť osobne na adrese Sabinovská 5, 821 02 Bratislava alebo vám za poplatok zabezpečíme dopravu priamo domov (0,50 € / 1 km). Dopravu zabezpečujeme v rámci Bratislavy a blízkeho okolia do 30km.
 3. Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:
  • emailom na adrese obchod@dogtrainer.sk
  • po telefonickom dohovore osobne v prevádzke na adrese Sabinovská 5, 821 02 Bratislava
 4. Na platné uzavretie zmluvy sa na základe výslovnej dohody zmluvných strán vyžaduje písomná objednávka kupujúceho na email obchod@dogtrainer.sk, ktorého súčasťou je akceptovanie týchto podmienok a ďalších podmienok zo strany kupujúceho.
 5. Objednávkou sa rozumie e-mail, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:
  • identifikáciu kupujúceho - ak nakupujete ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a e-mail. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež obchodné meno, IČ, DIČ a miesto podnikania alebo sídlo.
  • identifikáciu tovaru - druh, množstvo a cenu objednaného tovaru
  • spôsob odberu objednaného tovaru
  • adresu dodania tovaru, ak sa líši od adresy trvalého bydliska a bude potrebné zabezpečiť dopravu
 6. Aby bola objednávka platná, musí byť vyplnená úplne a pravdivo.
 7. Odoslaním objednávky podáva kupujúci návrh kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená momentom odoslania potvrdenia o prijatí objednávky predávajúcim kupujúcemu, a to formou e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.
 8. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami a na znak súhlasu potvrdzuje, že bol s týmito obchodnými podmienkami oboznámený.
 9. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba do 24 hod. od odoslania elektronickej objednávky prostredníctvom e-mailu obchod@dogtrainer.sk. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou e-mailom na adrese obchod@dogtrainer.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou emailom. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.
 10. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru zaplatením kúpnej ceny a prevzatím tovaru. Obidve podmienky musia byť splnené súčasne.
 11. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky spolu s faktúrou a vyčíslením kúpnej ceny tovaru. Detaily objednávky a predpokladaný termín dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 12. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní. Dodanie tovaru uskutočňujeme Po – So: 07:00 – 11:00, 13:00 – 20:00 Ned: 8:00 - 11:00, o presnom dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.
 13. Pri preberaní tovaru Vám doručíme doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň daňovým dokladom o zaplatení tovaru. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.

III. Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo emailom na adrese obchod@dogtrainer.sk. Ak sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Tovar spolu s dokladom o kúpe je potrebné najneskôr do 7 dní od dňa odstúpenia od zmluvy osobne doručiť späť na adresu Sabinovská 5, 821 02 Bratislava, Slovenská republika. Pri vrátení odovzdajte prosím tovar nepoškodený vrátane dokumentácie, príslušenstva a pod. Pri odstúpení od zmluvy znášate iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 2. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy na email predávajúceho.
 3. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 4. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné, predávajúci nie je platcom DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 5. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty na email obchod@dogtrainer.sk. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru.
 6. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní na uvedený bankový účet.

IV. Záručné podmienky

 1. Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Na všetok tovar v internetovom obchode www.dogtrainer.sk je poskytovaná záručná doba 24 mesiacov.
 2. Pri každej objednávke je kupujúcemu spolu s tovarom zaslaná faktúra – daňový doklad, ktorá slúži ako záručný list. Faktúra – daňový doklad je buď odovzdaná kupujúcemu osobne alebo ako príloha e-mailu. Takáto elektronická faktúra je plnohodnotná náhrada písomne vystavenej faktúry, má všetky potrebné náležitosti a slúži ako záručný list.
 3. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

V. Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru. Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky, najmä však Občiansky zákonník, Zákon č.250/2007 o Ochrane spotrebiteľa, Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode a Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar bez zbytočného odkladu prehliadnuť (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a pri zistení akýchkoľvek závad o tom ihneď informovať písomne elektronickou formou na email obchod@dogtrainer.sk predávajúceho, a to v lehote do 3 dní od prebratia tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
 3. Reklamáciu je kupujúci oprávnený podať elektronicky na e-mailovú adresu predávajúceho obchod@dogtrainer.sk, bez zbytočného odkladu potom, ako nastala skutočnosť zakladajúca dôvod reklamácie. V reklamácii je príjemca tovaru alebo služieb povinný uviesť svoje identifikačné údaje (najmä meno a priezvisko fyzickej osoby alebo obchodné meno právnickej osoby, adresu, resp. sídlo alebo miesto podnikania a IČO právnickej osoby, s uvedením telefónneho čísla a e-mailovej adresy) a jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie, zistené závady a ako sa prejavujú, prípadne priloží fotografiu závady.
 4. Kupujúci obdrží vyjadrenie k reklamácií do 5 pracovných dní. Predávajúci rozhodne o reklamácii a kupujúcemu písomne oznámi výsledok prešetrenia reklamácie najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia, t. j. doručenia reklamácie na emailovú adresu poskytovateľa: obchod@dogtrainer.sk. Reklamácia sa považuje za doručenú potvrdením jej prijatia predávajúcim na email kupujúceho, respektíve iným hodnoverným potvrdením o doručení reklamácie. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok a jeho stručné odôvodnenie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť.
 5. Spôsob vybavenia reklamácie môže byť - oprava, výmena za nový kus, prípadne dodaný iný druh tovaru, o ktorý má kupujúci záujem (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vrátenie peňazí.
 6. Reklamáciu tovaru si kupujúci môže uplatniť odovzdaním reklamovaného tovaru na adrese predávajúceho:
  • Peter Peller- dogtrainer
  • Sabinovská 5
  • 821 02 Bratislava
 7. Pri používaní a údržbe tovaru je kupujúci povinný riadiť sa návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodaného tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenia tovaru, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzam, používaním alebo ošetrovaním tovaru.

VI. Výmena tovaru

 1. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
 2. Ak výmenu tovaru požaduje tretia osoba (napr.: osoba obdarovaná), výmenu uskutočňuje kupujúci, ktorý daný tovar objednal, zaplatil a preukáže sa faktúrou.
 3. O výmenu tovaru musí kupujúci písomne požiadať e-mailom na adresu obchod@dogtrainer.sk
 4. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený, nosený, používaný, ani inak znečistený.
 5. Výmenu tovaru si kupujúci môže uplatniť odovzdaním tovaru na adrese predávajúceho:
  • Peter Peller- dogtrainer
  • Sabinovská 5
  • 821 02 Bratislava
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo výmenu odmietnuť, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené. Odmietnutie výmeny tovaru spolu s odôvodnením zašle kupujúcemu písomne alebo elektronicky emailom, a to do 7 dní od prijatia žiadosti kupujúceho na výmenu tovaru.
 7. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu v originálnom balení.
 8. Dopravné za prepravu tovaru špecifikované v čl. II ods. 2 za pôvodnú dodávku sa pri reklamácií nevracia.
 9. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamáciu odmietnuť, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.
 10. Práva a povinnosti kupujúceho vo veciach neupravených týmito podmienkami upravuje Občiansky zákonník (záklon č. 40/1964 Z.z.) a podľa platného znenia Zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z.).

VII. Vrátenie tovaru, vrátenie peňazí

 1. Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy e-mailom na adrese obchod@dogtrainer.sk.
 2. Kupujúci je povinný odovzdať tovar predávajúcemu v originálnom balení. Tovar nesmie byť mechanicky poškodený ani inak znečistený. Kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu na adrese:
  • Peter Peller- dogtrainer
  • Sabinovská 5
  • 821 02 Bratislava
 3. V prípade vrátenia tovaru kupujúci nemá nárok na vrátenie sumy za dopravné za prepravu tovaru špecifikované v čl. II ods. 2.
 4. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za vrátený tovar prevodom na účet kupujúceho alebo v hotovosti do 14 dní od vrátenia tovaru predávajúcemu.

VIII. Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v ods. 3 tohto článku.
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v ods. 3 tohto článku osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.
 6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.
 7. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:
   1. identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
   2. účel spracúvania osobných údajov,
   3. zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ a
   4. doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:
    • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
    • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
    • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
    • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
    • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov
 8. Pri vydaní rozhodnutia je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

  Právo kupujúceho podľa bodu 8 tohto článku bodu 5 a 6 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 9. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.
 10. Ak kupujúci uplatní svoje právo
  • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu.

  Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

  Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

  Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

  Žiadosť kupujúceho vybaví predávajúci bezplatne.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dogtrainer.sk.
 3. Tieto nákupné podmienky sú platné od 1. 8. 2014. Vyhradzujeme si právo zmeniť obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.