Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky poskytovania služieb dogtrainer

1. Základné ustanovenia, definície pojmov a popis poskytovaných služieb

1.1. Poskytovateľom služieb dogtrainer je obchodná spoločnosť dogtrainer s.r.o., so sídlom Sabinovská 362/5, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 02, IČO: 53 494 504 (ďalej len “Poskytovateľ”).

Ďalšie kontaktné údaje poskytovateľa sú:

Korešpondenčná adresa: Sabinovská 362/5, 821 02 Bratislava – Ružinov, Slovenská Republika

t.č.: 0904 175 384

e-mail: peter@dogtrainer.sk

Bankové spojenie: účet vedený v Fio banka , IBAN: SK0883300000002001927368, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

1.2. Pojmy uvedené v týchto VOP majú nasledujúci význam:

Zmluva Za Zmluvu sa považuje odoslaný e-mail  na adresu elektronickej pošty Poskytovateľa – peter@dogtrainer.sk, ktorý je spätne potvrdený zo strany Poskytovateľa a ktorý slúži ako Objednávka, alebo Prihláška, a ktorého predmetom je poskytovanie Služieb. Presný postup uzatvárania Zmluvy je popísaný v čl. 2 týchto VOP.

VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli písomne inak a s ktorými je Užívateľ oboznámený, a ktoré sú rovnako zverejnené na webovej adrese Poskytovateľa www.dogtrainer.sk. Užívateľ je s VOP oboznámený ešte pred odoslaním Objednávky, najneskôr však pri uzavretí Zmluvy, a tieto sú obom stranám známe a stávajú sa súčasťou Zmluvy a určujú jej obsah.

Užívateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom na základe Zmluvy (Objednávky). Užívateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, je Spotrebiteľom.

Spotrebiteľom sa rozumie Užívateľ – fyzická osoba, ktorá využíva poskytované Služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti a nekoná v rámci podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania.

Cena Služby (Služieb) je dojednaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena zmluvná a tvorí ju súčet cien všetkých jednotlivých úkonov poskytovaných v rámci Služby. Cena poskytovanej Služby je uvedená v Cenníku. Poskytovateľ môže na základe svojho rozhodnutia a za vopred stanovených a zverejnených podmienok poskytnúť časť Služby alebo Službu ako celok Užívateľovi, spĺňajúcemu tieto stanovené podmienky, bezplatne. Platba za objednanú Službu je nevratná, a Užívateľ nemá právo na jej spätné vymáhanie a to z toho dôvodu, že Poskytovateľ je schopný poskytnúť službu iba pre určitý počet Užívateľov. Túto skutočnosť je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi a umožniť mu čerpanie zaplatenej a neposkytnutej Služby v inom náhradnom obojstranne odsúhlasenom termíne.

Cenník je zoznam Cien za jednotlivé Služby poskytované Poskytovateľom, príplatky, bezplatné služby, podrobnosti o jednorazových, pravidelne sa opakujúcich a variabilných cenách a spôsobe úhrady Ceny. Aktuálny Cenník za služby resp. balíky Služieb poskytované Poskytovateľom sú každému Užívateľovi dostupné na webovej stránke Poskytovateľa www.dogtrainer.sk. Užívateľ je oboznámený s Cenníkom a tento mu je kedykoľvek k dispozícii na webstránke www.dogtrainer.sk/cennik. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu Cenníka.

Doba poskytovania Služby (Služieb) je časový úsek odo dňa účinnosti Zmluvy (Objednávky) do dňa jej zániku.

Dočasné prerušenie poskytovania Služby je úkon Poskytovateľa, ktorý dočasne znemožní Užívateľovi využívanie Služby za podmienok ustanovených týmito VOP.

Tréner– osoba v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom, ktorá v mene Poskytovateľa poskytuje Užívateľovi individuálne alebo skupinové tréningy za odplatu podľa zverejneného Cenníka Poskytovateľa.

Balík tréningov – predstavuje opakované poskytovanie Služieb podľa určitého druhu s pevne určenou Cenou a stanoveným rozsahom Služieb podľa konkrétneho balíka.

Vyššia moc – sa rozumejú trvalé alebo dočasné prekážky, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy medzi Užívateľom a Poskytovateľom, nezávislé od vôle Užívateľa alebo Poskytovateľa, a ktoré majú mimoriadny charakter a sú nevyhnutné, nepredvídateľné, neprekonateľné a také ktoré bránia poskytovaniu ktorejkoľvek zo Služieb zo strany Poskytovateľa v zmysle týchto VOP. Medzi takéto udalosti možno zaradiť napr. vojnový stav, občianske nepokoje, požiar, povodeň, karanténne opatrenia, stav núdze,krízovú situáciu, núdzový stav, mimoriadnu situáciu vyhlásenú orgánmi verejnej moci atď.). Prípady ohrozenia verejného zdravia, najmä v prípade šírenia infekčných chorôb sa považujú za Vyššiu moc v momente vydania legislatívneho alebo správneho aktu, opatrenia alebo rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci (napr. zákaz vychádzania). Ak dôjde k prekážkam zodpovedajúcim Vyššej moci a nebude možné poskytovať služby zo strany Poskytovateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať Užívateľa  a poskytnúť Užívateľovi náhradnú alternatívu.

1.3. Poskytovanie služieb zo strany Poskytovateľa má nasledujúci charakter:

VÝCHOVA:

 • kŕmenie a hygiena
 • socializácia
 • hierarchia
 • problémové správanie psa

Služba „Výchova“ je služba spočívajúca v kvalifikovanom poradenstve v otázkach týkajúcich sa najmä chovu psa, správania sa psa, kŕmenia psa a iných podľa požiadaviek Užívateľa (ďalej len “Služba Výchova”)

VÝCVIK, zahŕňajúci individuálne a skupinové tréningy v nasledovných oblastiach:

 • poslušnosť
 • obrana
 • stopa
 • online výcvik poslušnosť

Služba „Výcvik“ je služba, ktorá poskytuje Užívateľovi kvalifikovaný návod na výcvik psa, podaný Poskytovateľom, resp. trénerom Poskytovateľa (ďalej len “Služba Výcvik”)

HOTEL:

 

 • ubytovanie psa
 • venčenia psa
 • výchova a výcvik psa

 

Služba „Hotel“ je služba spočívajúca v pobyte psa Užívateľa v byte alebo dome Trénera/ky (pelech, prepravka, koterec) a venčenia minimálne 3x denne, pričom väčšinu dňa pes sprevádza Trénera/ku. Pes je pod kvalifikovanom dohľadom Trénera/ky, ktorý/rá mu poskytuje výchovu a výcviku formou hry so psom (ďalej len “Služba Hotel”)

 

DOPLNKOVÉ SLUŽBY:

“Ďalšími súvisiacimi službami“ sú najmä doplnkové služby podľa požiadaviek a špecifikácie Užívateľa, ktoré si Užívateľ individuálne dojedná s poskytovateľom podľa potrieb a požiadaviek psíka Užívateľa. Doplnkové služby súvisia so Službou Výchova, Službou Výcvik a Službou Hotel a Poskytovateľ je vždy pripravený osobne konzultovať s Užívateľom poskytovanie doplnkových služieb. (ďalej len “Doplnkové služby”)

Detailnejší popis poskytovaných služieb je prístupný na stránke Poskytovateľa www.dogtrainer.sk v časti “Ponuka”.

 

(“Služba “Hotel”, Služba “Výcvik”, Služba “Výchova” a “Doplnkové služby” sa budú ďalej na účely týchto VOP a na účely uzatvorenia Zmluvy označovať spoločne ako “Služby”.)

1.4. Predmetom VOP je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Užívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorá vzniká na základe objednávky Užívateľa.

1.5. Tieto VOP sa vzťahujú výlučne na poskytovanie tých Služieb Užívateľom, ktoré sú v nich uvedené a na všetky ostatné písomné zmluvné dokumenty, elektronické dokumenty a ústne dojednania, uzatvorené medzi Poskytovateľom a Užívateľom v súvislosti s poskytovaním Služieb, a ktoré vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Tieto VOP sa nevzťahujú na dodanie Služieb Poskytovateľom ako dodávateľom tretím osobám.

1.6. Užívateľ je povinný sa oboznámiť so znením týchto VOP ešte pred uzavretím zmluvy, ktorá je uzatvorená podľa podľa čl. 2 týchto VOP. Tieto VOP sú verejne dostupné na https://www.dogtrainer.sk/obchodne-informacie/vseobecne-obchodne-podmienky/

 

2.Uzavretie Zmluvy, Predmet Zmluvy

2.1. Každý záujemca o Služby má právo na uzavretie zmluvy s Poskytovateľom za podmienok, ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP.

2.2. Návrh na uzavretie zmluvy zasiela Užívateľ Poskytovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formuláru na insternetovej stránke www.dogtrainer.sk alebo vo forme e-mailovej správy na adresu peter@dogtrainer.sk. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Užívateľovi objednané Služby Vychovy, Služby Výcviku alebo Služby Hotel a záväzok Užívateľa zaplatiť za Služby cenu stanovenú Cenníkom Služieb, ktorý je dostupný na www.dogtrainer.sk.

2.3. Po odoslaní vyplneného objednávkového formuláru Poskytovateľ formulár prevezme a zašle Užívateľovi informáciu o tom, či bola objednávka Užívateľa akceptovaná (ďalej len “akceptácia objednávky”). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o objednanej Službe, ktorú si Užívateľ objednal, ďalej o cene Služby, názov a údaje o mieste, kde má byť Služba poskytovaná, o termíne počas ktorého bude služba poskytovaná, údaje o Poskytovateľovi Služby a prípadne aj iné potrebné údaje.

2.4 Zmluva medzi Užívateľom a Poskytovateľom je uzatvorená doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Užívateľovi.

2.5. Posyktovateľ týmito VOP jasne informuje Užívateľa, jasným, jednoznačným a zrozumiteľným spôsobom o predzmluvných informáciách a zmluvných podmienkach ešte pred odoslaním objednávkového formuláru, a tieto informácie sú pre Užívateľa záväzné.

3. Pravidlá poskytovania Služby a zodpovednosť

3.1. Vzhľadom na povahu poskytovaných Služieb, je nutné aby sa Užívateľa zaviazal dodržiavať určité pravidlá smerujúce k efektívnemu naplneniu Užívateľom požadovaného výsledku. Užívateľ je povinný dodržiavať pravidlá pri poskytovaní Služieb a poskytnúť Poskytovateľovi a Trénerom nevyhnutnú súčinnosť pri poskytovaní Služieb. Užívateľ sa zaväzuje dodržiavať nasledujúce pravidlá:

a. Pri poskytovaní Služby Výchova a Služby Výcvik  je Užívateľ oprávnený mať voľne pusteného psa iba so súhlasom Poskytovateľa;
b. Užívateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok na miestach poskytovanie Služieb;
c. Užívateľ akceptuje, že hárajúce feny majú zakázaný vstup na výcvik (vymeškané hodiny budú nahradené na základe dohody s Poskytovateľom);
d. Užívateľ je zodpovedný za akékoľvek škody spôsobené jeho psom a je povinný ich v plnej miere uhradiť poškodenému;
e. Užívateľ je povinný exkrementy po svojom psovi bezodkladne odstrániť do koša v súlade so zákonom č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mestskej časti
f. Užívateľ akceptuje, že na cvičisko má povolený vstup iba zdravý pes.
g. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny Poskytovateľa, Trénera alebo inej nimi poverenej osoby.
h. Užívateľ je povinný mať pri sebe očkovací preukaz.
i. Užívateľ je povinný dostaviť sa na výcvikovú hodinu vždy v predstihu 5 minút pred jej začiatkom.
j. Neúčasť na výcvikovej hodine je Užívateľ povinný oznámiť emailom, sms alebo telefonicky najneskôr 2 hodinu pred začiatkom danej výcvikovej hodiny. V opačnom prípade nebude možné danú výcvikovú hodinu nahradiť a hodina Užívateľovi prepadne.
k. Prípadné sťažnosti, alebo nespokojnosť je Užívateľ povinný riešiť s Poskytovateľom.
l. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za konanie psa, jeho zdravotný stav, ani za škody spôsobené psom Užívateľa tretím osobám, a to ani v prípade, že Užívateľ odovzdal svojho psa Poskytovateľovi na výcvik bez prítomnosti Užívateľa.
m. Užívateľ nesmie byť počas výcviku hlučný, ani iným spôsobom rušiť plynulosť výcviku.
n. V prípade porušenia týchto pravidiel je Poskytovateľ, alebo Tréner oprávnený Užívateľa vylúčiť z výcviku, či jeho výcvik obmedziť a to bez nároku na vrátenie Ceny za výcvik.
o. Užívateľ podpisom Zmluvy a a oboznámením sa so VOP uvedenými na webstránke Poskytovateľa súhlasí s týmito pravidlami výcviku.

3.2 V súvislosti s poskytovaním Služby Hotel je Užívateľ povinný dodržiavať nasledovné pravidlá, ktoré sú v týchto VOP uvedené a Užívateľ je povinný pri začiatku poberania Služby Hotel sa s nimi oboznámiť:

a. Pri poberaní Služby Hotel je Užívateľ povinný zabezpečiť a pri odovzdávaní psa trénerovi/trénerke odovzdať spolu so psom:

 1. krmivo a  2 misky (na vodu a krmivo)
 2. obojok, vôdzku, hračku, pelech
 3. očkovací preukaz

 

b. Podmienkou poskytnutia Služby Hotel Poskytovateľom je zabezpečenie nasledujúcich podmienok zo strany Užívateľa:

 1. dobrý zdravotný stav psa
 2. platné očkovanie (infekčné ochorenia + besnota)
 3. ošetrenie proti ektoparazitom a endoparazitom
 4. očkovanie proti kotercovému kašľu
 5. samostatnosť a čistotnosť psa

4. Práva a povinnosti Užívateľa, Využívanie dojednaných Služieb

4.1. Užívateľ je oprávnený najmä:
a. využívať Služby poskytované Poskytovateľom za podmienok ustanovených v týchto VOP, v ich využívaní nebyť nijako rušený iným Užívateľom alebo treťou osobou alebo Poskytovateľom. Užívateľ je uzrozumený s tým, že v prípade skupinových tréningov je jeho oprávnenie nebyť rušený iným Užívateľom ohraničené oprávnením iného Užívateľa;
b. obracať sa so svojimi žiadosťami a pripomienkami na Poskytovateľa,
c. na poskytnutie informácií o skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na kvalitu a efektivitu Služieb poskytovaných Poskytovateľom a to v dostatočnom časovom predstihu.
d. na bezodkladne poskytnutie informácii zo strany Poskytovateľa v prípade ak dôjde k akémukoľvek zhoršeniu zdravotného stavu psa.

4.2. Užívateľ je povinný najmä:
a. platiť Cenu za poskytnutú Službu, ako aj všetky poplatky súvisiace s poskytovaním Služieb podľa Zmluvy a Cenníka.
b. neposkytovať alebo ani neposkytnúť Služby, alebo ich časti poskytnuté Poskytovateľom tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa;
c. nevyužívať Služby spôsobom, ktorý by neprimerane obmedzoval ďalších Užívateľov Poskytovateľa pri využívaní týchto Služieb, či inak neprimerane obmedzoval Poskytovateľa;
d. využívať Služby v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, Zmluvou a prípadnými pokynmi a návodmi Poskytovateľa.
e. Akceptovať pravidlá pre poskytovanie  Služieb  uvedené v bode 3.1 a 3.2 týchto VOP.

5. Odstúpenie od Zmluvy

5.1. Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť do štrnástich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy.

5.2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 7.1. týchto VOP sa Zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy Cenu zaplatenú za Službu, ktorú Užívateľ uhradil.

5.3. V prípade ak Užívateľ vyslovene požiada Poskytovateľa, aby začal s poskytovaním služby skôr ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy v zmysle ods. 7.1 a Poskytovateľ bude schopný z kapacitných dôvodov vyhovieť tejto Žiadosti Užívateľa, Poskytovateľ týmto poučuje Užívateľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Poskytovateľ v takomto prípade vyžiada od Užívateľa výslovný súhlas, ktorý môže byť udelený aj elektronicky prostredníctvom e-mailu, so začatím poskytovania služby pred uplynutí lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že Užívateľ bol riadne poučený, že stráca právo na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto odseku.

5.4. Užívateľ, ktorý je Spotrebiteľom nemôže odstúpiť od zmluvy ak s poskytovaním služby začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu  stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.5 Ak Užívateľ odstúpi od Zmluvy a pred začatím poskytovania Služby udelil Poskytovateľovi súhlas podľa predchádzajúceho odseku je povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu za skutočne poskytované Služby do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v Zmluve.

5.6. Užívateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 5.1 u Poskytovateľa v listinnej podobe alebo v podobe riadne doručenej e-mailovej správy, v ktorej bude jasne uvedené, že Užívateľ prejavil vôľu odstúpiť od Zmluvy.

6. Zmena Služby

6.1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek požiadať Poskytovateľa o zmenu, rozšírenie alebo zúženie Služby, pokiaľ sa nejedná o jednorazovú Službu, ktorá už bola poskytnutá. Poskytovateľ je povinný jeho žiadosti neodkladne, najneskôr k začiatku ďalšieho kalendárneho mesiaca vyhovieť, pokiaľ tomu nebránia závažné technické, technologické alebo právne prekážky a pokiaľ má Užívateľ uhradené všetky peňažné záväzky voči Poskytovateľovi. Za tento úkon je Poskytovateľ oprávnený účtovať administratívny poplatok vo výške podľa Cenníka.

6.2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy alebo Objednávky môžu byť vykonané novou Objednávkou prostredníctvom emailu alebo písomnou formou.

6.3. Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednostrannú zmenu VOP a Cenníka.

6.4. Zmena VOP alebo Cenníka sa považuje za oznámenú dňom uverejnenia na webstránke Poskytovateľa (www.dogtrainer.sk).

7. Trvanie a zánik Zmluvy

7.1.  Doba, na ktorú sa Zmluva na poskytnutie  Služby Výchova a Výcvik  uzatvára, je v prípade zakúpenia individuálneho balíka za služby 3 mesiace od úhrady faktúry. V prípade zakúpenia skupinového balíka za služby 2 mesiace od úhrady faktúry. V závažných prípadoch (rodinné dôvody, choroba, Vyššia moc…) má Užívateľ možnosť predĺženia tejto lehoty o 1 mesiac. Ostatné prípady sú na zvážení Poskytovateľa a na individuálnej dohode medzi Poskytovateľom a Užívateľom, pričom platí, že Doba trvania zmluvy je určená podľa jednotlivej objednávky. Doba na ktorú sa uzatvára Zmluva na poskytovanie Služby Hotel je určená v objednávke Užívateľa a podľa individuálnej dohody Zmluvných strán.

7.2. Zmluva zaniká:
a. uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
b. písomnou dohodou zmluvných strán,
c. odstúpením od Zmluvy,
d. výpoveďou,
e. zánikom Poskytovateľa alebo Užívateľa bez právneho nástupcu.

7.3. Užívateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade:
a. ak Poskytovateľ opakovane ani po reklamácii neposkytuje Služby podľa Zmluvy (Objednávky ) a týchto VOP, alebo ju opakovane poskytuje s podstatnými vadami, za podstatnú vadu sa považuje taká vada, ktorá bráni využívaniu Služby.
b. podľa čl. 5 týchto VOP

7.4. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že:
a. sa identifikačné údaje uvedené Užívateľom v Zmluve alebo Objednávke preukážu ako nepravdivé; za uvedenie nepravdivých údajov sa nepovažuje, ak Užívateľ opomenie oznámiť zmenu údajov Poskytovateľovi;
b. Užívateľ je insolventný, najmä ak je na jeho majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, bol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku alebo začaté reštrukturalizačné konanie, ak bola na Užívateľa uvalená nútená správa podľa osobitných predpisov alebo ak Užívateľ vstúpil do likvidácie,
c. Užívateľ porušil, čo i len raz, niektorú z povinností uvedených v čl. 3., odseku 3.1 a odseku 3.2  palebo opakovane alebo závažným spôsobom porušil inú povinnosť podľa týchto VOP alebo Zmluvy, v takomto prípade nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi cenu zaplatenú za Služby.
d. Užívateľ neuhradí Cenu ani v dodatočnej lehote, ktorú mu Poskytovateľ na jej úhradu poskytol,
e. Užívateľ pri využívaní Služby porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo porušuje práva tretích osôb.

7.5. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného alebo elektronického oznámenia (e-mail) o odstúpení od Zmluvy jednej zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane.

7.6. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená vypovedať Zmluvu, z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď Zmluvy môže byť písomná alebo zaslaná e-mailom a musí byť vždy doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po preukázateľnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. V prípade čiastočne využitej Služby nie je Poskytovateľ povinný vrátiť cenu za službu ani alikvotnú časť okrem prípadu, kedy Poskytovateľ nie je schopný danú Službu dodať do uplynutia výpovednej lehoty.

7.7. Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody zmluvných strán.

7.8. Fikcia doručenia. Za účinné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy sa považuje aj odmietnutie ich prevzatia zmluvnou stranou, ktorej je písomnosť určená, ako aj neúspešné doručenie výpovede alebo odstúpenia od Zmluvy na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví Zmluvy alebo oznámenú druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v týchto VOP, alebo nevyzdvihnutie si zásielky na pošte v ustanovených odberných lehotách. Za doručenie e-mailovej správy sa považuje aj prijatie potvrdenia o zobrazení na počítači druhej zmluvnej strany („Return Receipt – Displayed“) alebo uplynutím lehoty 7 dní odo dňa prijatia potvrdenia o doručení správy druhej zmluvnej strane do jej e-mailovej schránky („Return receipt-delivered“). V prípade pochybností o doručení prostredníctvom e-mailu sa za riadne doručenie považuje odoslanie na poslednú známu e-mailovú adresu zmluvnej strany, uvedenú v Zmluve (Objednávke).

8. Cena za Služby a platobné podmienky

8.1. Ceny za poskytovanú Službu sú účtované Užívateľovi podľa platného Cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a týchto VOP a je uverejnený na webovej stránke Poskytovateľa. Na bezplatné poskytnutie Služieb nemá žiaden Užívateľ právny nárok.

8.2 Cena služieb je rozdelená na balíky, podľa konkrétnej služby ktorú si môže Užívateľ objednať, pričom platí, že Užívateľ si môže vybrať medzi individuálnym balíkom alebo skupinovým balíkom. Cena za poskytovanie Služby Hotel je stanovená za každý deň hotelovania psa Klienta. Jednotlivé balíky môžu obsahovať aj jednorázové poskytovanie Služby.

8.3 Užívateľ berie na vedomie, že za 10 individuálnych alebo 5 skupinový tréningov je Užívateľovi poskytnutá zľava len za predpokladu, že Užívateľ absolvuje všetky tréningy v rámci uvedeného balíku. Pokiaľ Užívateľ neabsolvuje všetky treningy je povinný uhradiť cenu za jeden individuálny alebo skupinový tréning bez nároku na zľavu. V prípade, že užívateľ neabsolvuje všetky tréningy zo zakúpeného balíka individuálnych alebo skupinových tréningov bude mu vrátená cena po prepočítaní absolvovaných tréningov bez nároku na zľavu. A zároveň bude účtovaný 5EUR storno poplatok.

8.4. Užívateľ berie na vedomie, že súčasťou ceny za služby nie je cena za dopravu Trénera na miesto poskytovania objednaných služieb a túto cenu je Užívateľ povinný zaplatiť v prospech Poskytovateľa za každý kilometer vo výške stanovenej platným cenníkom dostupným na webovej stránke Poskytovateľa.

8.5. Cena za objednané služby sa platí vždy vopred na základe faktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví Užívateľovi po objednaní služby zo strany Užívateľa pred dodaním Služby. Užívateľ je povinný uhradiť faktúru v lehote splatnosti. V prípade nezaplatenia faktúry riadne a včas je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Faktúra bude vystavená zo strany Poskytovateľa v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zabezpečí poskytnutie zaplatenej služby.

8.6. Platba sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet Poskytovateľa.

8.7. Splatnosť faktúry je 5 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Užívateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

8.8. Užívateľ je povinný uhradiť všetky platby za Službu bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa, a to do dňa splatnosti uvedeného na faktúre, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodli inak. Faktúra sa považuje za uhradenú v deň pripísania platby na účet Poskytovateľa, inak je Užívateľ v omeškaní.

8.9. Zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou platieb za Službu je Poskytovateľ oprávnený účtovať Užívateľovi vo výške 0,5 % z neuhradenej Ceny Služby za každý začatý deň omeškania.

8.10. Užívateľ je povinný uhradiť všetky vyfakturované platby aj v prípade, ak Službu využívali iné osoby ako Užívateľ. V prípade neoprávneného využívania Služby inými osobami ako Užívateľ, je Užívateľ povinný uhrádzať všetky vyfakturované platby, ktoré sú Poskytovateľom fakturované, až do dňa obmedzenia poskytovania Služby Poskytovateľom na základe oznámenia Užívateľa o zneužití Služby; Poskytovateľ je povinný obmedziť resp. zastaviť poskytovanie Služby bez zbytočného odkladu po oznámení o zneužití Služby

9. Uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej Služby – Reklamácia

9.1. Užívateľ môže uplatniť reklamáciu ktorejkoľvek poskytovanej Služby na ktoromkoľvek mieste Poskytovanej služby priamo u Poskytovateľa – Petra Pellera.

9.2.  Užívateľ je oprávnený upozorniť Poskytovateľa aj e-mailom na mailovú adresu peter@dogtrainer.sk na nesúlad poskytovanej služby s tým, čo bolo predmetom jeho objednávky bezodkladne po tom, čo nesúlad zistí.

9.3. V prípade ak Užívateľ nie je spokojný s poskytnutou Službou, môže Poskytovateľovi e-mailom na e-mailovú adresu  peter@dogtrainer.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu Poskytovateľa reklamáciu, v ktorej uvedie názov služby, deň jej dodania a dôvod reklamácie. Reklamácie Poskytovateľ vybavuje spravidla do 30 dní od prijatia reklamácie.

9.4. O vybavení každej reklamácie bude Užívateľovi zo strany Poskytovateľa vystavený doklad o vybavení reklamácie.

9.5. Pomoc a podpora poskytovaná Poskytovateľom Užívateľovi na základe jeho žiadosti o pomoc prostredníctvom telefonátu, alebo iným on-line spôsobom nie je reklamáciou.

10. Voľba práva, riešenie sporov

10.1. Všetky práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle uzavretej Zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky bez ohľadu na právnu povahu zmluvných strán a ich domicil.

10.2. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je podnikateľom a koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

10.3. Právne vzťahy (práva a povinnosti) medzi Poskytovateľom a Užívateľom, ktorý je spotrebiteľom, ktoré nie sú upravené v týchto VOP, sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy, ktorú medzi sebou uzatvorili a právnych vzťahov z nej vyplývajúcich a s ňou súvisiacich, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich nárokov na všeobecnom vecne a miestne príslušnom súde Poskytovateľa v zmysle príslušných ustanovení Zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok.

11. Komunikácia medzi zmluvnými stranami

11.1. Korešpondencia Poskytovateľa s Užívateľom prebieha predovšetkým elektronickou formou (objednávky, žiadosti o zmeny, potvrdenie platby a podobne).
Za týmto účelom je Užívateľ povinný poskytnúť Poskytovateľovi emailovú adresu, prostredníctvom ktorej bude s Poskytovateľom komunikovať a na ktorú mu bude zasielať akúkoľvek korešpondenciu.

11.2. Email sa považuje za doručený Užívateľovi, ak bol preukázateľne odoslaný na emailovú adresu poskytnutú Užívateľom.

11.3. V prípade komunikácie v listinnej forme sa písomnosť považuje za doručenú aj v prípade ak sa písomnosť vráti do sídla Poskytovateľa ako neprevzatá resp. s uvedením „adresát neznámy“, a to dňom vrátenia tejto zásielky, alebo ak Užívateľ odmietne prevziať túto písomnosť, a to dňom odmietnutia prevzatia písomnosti.

12. Spoločné ustanovenia

12.1. Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa sa riadia Zmluvou (Objednávkou), týmito VOP a Cenníkom.

12.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, ibaže je v Zmluve uvedené inak. Objednávka, alebo Prihláška nadobúda platnosť a účinnosť akceptáciou zo strany Poskytovateľa a zaplatením preddavkovej sumy za Službu Užívateľom. Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby na účet Poskytovateľa.

12.3. Oddeliteľnosť. Neplatnosť niektorého ustanovenia Zmluvy (Objednávky) alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

12.4. Úplnosť Zmluvy. Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu Zmluvy a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú tej istej Služby, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodli inak.

12.5. Vzťah Zmluvy a VOP. V prípade, že zmluvné dojednania medzi zmluvnými stranami uvedené v Zmluve (Objednávke) sú v rozpore s ustanoveniami VOP, platia ustanovenia Zmluvy pred ustanoveniami VOP. Pokiaľ Užívateľ a Poskytovateľ uzatvoria písomnú Zmluvu, ich práva a povinnosti sa spravujú ustanoveniami týchto VOP len v rozsahu, ktorý v zmluve nie je upravený inak.

12.6. Zmluvy sú archivované u Poskytovateľa v elektronickej forme a prístupné Užívateľovi na základe jeho žiadosti.

12.7. Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Zmluva a tieto VOP sú vyhotovené a uzatvárané v slovenskom jazyku. V prípade, že sú podpísané i v cudzojazyčnom vyhotovení, je rozhodujúce toto slovenské znenie.

13.2. Fyzická osoba, ktorá uzatvára Zmluvu v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

13.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1.januára.2021